ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻEŃSKIEGO

Rozwody2Kancelaria Adwokacka Mecenasa Filipa Domagalskiego specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Adwokat Filip Domagalski w swojej karierze zawodowej prowadził wiele spraw rozwodowych zyskując doświadczenie i wiedzę niezbędną do skutecznego reprezentowania Klientów w postępowaniach tego typu.

Sprawy rozwodowe są bez wątpienia sprawami o szczególnym charakterze. Dotykają bardzo osobistych spraw Klientów. Istotne jest zatem właściwe podejście pełnomocnika, pozwalające stronie na bezpieczne i sprawne przebrnięcie przez taką sprawę. Niewątpliwie udział pełnomocnika pozwala na podejście do sprawy bez obciążenia emocjonalnego i wybór właściwej strategii procesowej.

W sprawach rozwodowych poza samą kwestią orzeczenia rozwodu Sąd rozstrzyga dużo innych istotnych kwestii, które często wpływają na życie stron oraz ich rodzin przez wiele lat.

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga bowiem także o winie w rozkładzie pożycia, czego może jedynie na zgodny wniosek stron zaniechać, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi oraz w kwestiach alimentów na dzieci bądź byłego małżonka. Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu na wniosek jednej ze stron dokonać podziału majątku.

Niektóre z rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, jak choćby alimenty czy kontakty z dzieckiem nie są ustalane na zawsze i można dochodzić ich zmiany. W takich postępowaniach Klienci również mogą liczyć na pomoc Kancelarii.

Dlatego też niezwykle istotne dla strony jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi posiadającemu doświadczenie w takiej kategorii spraw oraz właściwe podejście, które pozwoli Klientowi na przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej i uzyskanie najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia.

Kancelaria posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku małżeńskiego.

Rozwód wprowadzając rozdzielność majątkową między małżonkami, nie reguluje kwestii samego podziału majątku. Podział ten może zostać osiągnięty między małżonkami w drodze ugody, bądź sądowej, bądź też pozasądowej, jak również w drodze postępowania sądowego o podział majątku.

W sprawie tej rozstrzygane są zarówno kwestie udziałów w majątku, które co do zasady są równe, lecz można żądać ich zmiany, majątków odrębnych, rozliczenia nakładów między tymi majątkami. Strony mogą również zawierać przed ślubem umowy dotyczące ich majątku. Przy podziale należy uwzględnić również, iż do majątku wspólnego małżonków nie wchodzą niektóre prawa, jak np. prawa autorskie czy nagrody.

Kancelaria Adwokacka Filipa Domagalskiego zapewnia swoim Klientom pełną reprezentację w sprawach o podział majątku małżeńskiego, jak również podziału majątku powstałego z innych źródeł, zarówno w postępowaniu sądowym jak również pozasądowym.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460