Rozwód i podział majątku małżeńskiego

Rozwody2Kancelaria Adwokacka Mecenasa Filipa Domagalskiego specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Adwokat Filip Domagalski w swojej karierze zawodowej prowadził wiele spraw rozwodowych zyskując doświadczenie i wiedzę niezbędną do skutecznego reprezentowania Klientów w postępowaniach tego typu.

Sprawy rozwodowe są bez wątpienia sprawami o szczególnym charakterze. Dotykają bardzo osobistych spraw Klientów. Istotne jest zatem właściwe podejście pełnomocnika, pozwalające stronie na bezpieczne i sprawne przebrnięcie przez taką sprawę. Niewątpliwie udział pełnomocnika pozwala na podejście bez obciążenia emocjonalnego i ułatwia wybór właściwej strategii procesowej.

W sprawach rozwodowych poza samą kwestią orzeczenia rozwodu Sąd rozstrzyga dużo innych istotnych kwestii, które często wpływają na życie stron oraz ich rodzin przez wiele lat.

 • Ustalanie winy w rozkładzie pożycia – jest to okoliczność którą Sąd może pominąć na zgodny wniosek stron. W innym wypadku, Sąd ustala która strona ponosi winę w rozkładzie pożycia, może również ustalić, iż winne rozpadowi małżeństwa są obie strony.
  W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brak katalogu powodów które mogą stanowić winę w rozkładzie pożycia. Przyczyny takie ukształtowane zostały natomiast w doktrynie i orzecznictwie. Do najczęstszych przyczyn ustalenia winy małżonka można zaliczyć niewierność małżeńską, porzucenie drugiego małżonka, nie czynienie starań na utrzymanie rodziny, nadużywanie alkoholu bądź środków odurzających, agresywne zachowanie, brak wsparcia dla drugiego małżonka, naganny stosunek do dzieci. Przyczyn mogących zostać uznane za winę w rozkładzie pożycia jest oczywiście znacznie więcej.
  Sąd w postępowaniu rozwodowym koncentruje się na ustaleniu przyczyn które bezpośrednio przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, a nie na zdarzeniach które wystąpiły między małżonkami, już po tym rozkładzie pożycia.
  Przy wnoszeniu o orzeczenie winy drugiego małżonka, niezbędne jest jej udowodnienie. Mogą temu służyć rozmaite środki dowodowe, od zeznań stron, poprzez zeznania świadków, treść korespondencji, nagrania – wykonane przy udziale autora nagrania, zdjęcia, inne dokumenty.
  W sprawach rozwodowych pojawia się czasem kwestia dopuszczalności niektórych środków dowodowych, tj., nagrania za pomocą aparatury nagrywającej pod nieobecność nagrywającego (stanowiące przestępstwo) czy też raporty bazujące na aparaturze szpiegującej. Sąd ma możliwość dopuszczenia takich dowodów, ale nie jest to regułą.
  Ustalenia dotyczące winy, mają istotne znaczenie w zakresie podstaw do ustalania alimentów pomiędzy małżonkami.
 • Władza rodzicielska – to prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W wyroku rozwodowym Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, gdy są oni w stanie wspólnie porozumiewać się w sprawach jego wychowania.
  Wyrazem takiego dogadywania się rodziców, jest np. przygotowanie planu wychowawczego, który Sąd uwzględni, jeżeli nie będzie to sprzeczne z dobrem dziecka.
  W innym wypadku Sąd pozostawia pełną władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu tą władzę ogranicza do decydowania o określonych sprawach dziecka, a w przypadkach skrajnych Sąd może tą władzę zawieszać, bądź jej pozbawiać.
  Kwestie władzy rodzicielskiej, mogą być w przyszłości zmieniane. Do oceny predyspozycji wychowawczych rodziców, Sąd najczęściej posiłkuje się opinią biegłego psychologa i pedagoga. Wnioski z tychże opinii, w większości spraw stanowią później podstawę rozstrzygnięcia Sądu.
 • Miejsce zamieszkania małoletniego – Sąd ustala w wyroku rozwodowym, u którego rodzica będzie znajdowało się miejsce zamieszkania dziecka. Sąd nie wskazuje konkretnego adresu, ale każdorazowe miejsce zamieszkania rodzica.
 • Kontakty z małoletnim – Sąd nie ma obowiązku ustalania kontaktów z małoletnim, jeżeli rodzice o to nie wnoszą. Taka sytuacja ma miejsce gdy małżonkowie pomimo rozwodu, są w stanie ustalić sposób kontaktów.
  Sposobów określenia kontaktów jest bardzo dużo. Ich sposób jest uzależniony od wielu czynników, poczynając od predyspozycji wychowawczych rodzica który ma odbyć kontakt, poprzez miejsce zamieszkania dziecka i możliwości logistyczne realizowania kontaktów, wiek dziecka, potrzeby tego kontaktu ze strony dziecka i wiele innych czynników.
  W zależności od potrzeb rodziców możliwa jest również różna szczegółowość planów, od bardzo dokładnych i opisujących szczegóły kontaktów, do opisania jedynie podstawowych kontaktów, a nie regulowaniu kontaktów np. podczas niektórych Świąt, czy też wyjątkowych okazji, np. dzień matki, ojca.
 • Alimenty – Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają dość duże pole manewru dla Sądu w zakresie określania wysokości należnych alimentów. Powinny być one bowiem ustalane w oparciu o możliwości zarobkowe zobowiązanego, oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Obie klauzule generalne choć opisane przez szereg komentarzy i bogate orzecznictwo, są jednak nadal pozostawione dużej dozie interpretacji.

  Dlatego też przy ustalaniu alimentów, istotne jest dla osób uprawnionych, aby przygotować jak najlepszą dokumentację kosztów utrzymania, tak aby nie budziły żadnych wątpliwości. Warto również dokumentować koszty utrzymania uprawnionego przez pewien okres, np. 2 – 3 miesiące. Nasza Kancelaria pomaga w tym zakresie, przygotowując listę przykładowych kosztów, jak również informując jak najlepiej przygotować dokumentację wydatków. Przykładowo zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądów paragony bez NIP-u płacącego, nie mogą stanowić dowodu poniesienia wydatków.

  Z kolei zobowiązany do alimentacji musi kontrolować przedstawione przez drugą stronę koszty utrzymania, aby nie dochodziło do sytuacji w której są one sztucznie zawyżone i odbiegają od realnych kosztów ponoszonych przez uprawnionego. Istotne jest również wykazanie innych kosztów jakie zobowiązany ponosi, co również może mieć wpływ na wysokość zasądzonych alimentów.

  Przy określaniu wysokości alimentów znaczenie ma również zakres osobistych starań zobowiązanego związanych z wychowaniem dziecka, gdyż alimentację można wykonywać również przez takie starania. Podczas takich starań, rodzic dodatkowo ponosi koszty opieki nad dzieckiem, co powinno mieć wpływ na wysokości alimentów.

W wyroku rozwodowym Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu na wniosek jednej ze stron dokonać podziału majątku.
Niektóre z rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, jak choćby alimenty czy kontakty z dzieckiem nie są ustalane na zawsze i można dochodzić ich zmiany. W takich postępowaniach Klienci również mogą liczyć na pomoc Kancelarii.

Z uwagi na fakt, iż sporna sprawa rozwodowa może trwać przez wiele miesięcy, a nawet lat, gdy zachodzi taka potrzeba, istotne jest uzyskanie zabezpieczenia określonych kwestii, jak np. alimenty, miejsce zamieszkania czy kontakty, aby już w trakcie sprawy w przypadku trudności w porozumieniu między małżonkami, mieć jakąś stabilność funkcjonowania i zabezpieczone podstawowe potrzeby i interesy.

Dlatego też niezwykle istotne dla strony jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi posiadającemu doświadczenie w takiej kategorii spraw oraz właściwe podejście, które pozwoli Klientowi na przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej i uzyskanie najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia, jak również podejmowanie decyzji posiadając pełnie niezbędnej przy takich decyzjach informacji.

Podział majątku małżeńskiego

Kancelaria posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku małżeńskiego.
Rozwód wprowadzając rozdzielność majątkową między małżonkami, nie reguluje kwestii samego podziału majątku. Podział ten może zostać osiągnięty między małżonkami w drodze ugody, bądź sądowej, bądź też pozasądowej, jak również w drodze postępowania sądowego o podział majątku.
Podział majątku jest również możliwy w trakcie małżeństwa, gdy strony uzyskają rozdzielność majątkową.

W sprawie tej rozstrzygane są również kwestie udziałów w majątku, które co do zasady są równe, lecz można żądać ich zmiany, rozliczenia nakładów między majątkami odrębnymi małżonków, a majątkiem wspólnym.

Strony mogą zawierać przed ślubem umowy dotyczące ich majątku. Przy podziale należy uwzględnić również, iż do majątku wspólnego małżonków nie wchodzą niektóre prawa, jak np. prawa autorskie czy nagrody.

W skład majątku małżeńskiego wchodzą m.in. wynagrodzenia za prace małżonków i inne dochody z działalności zarobkowej, oszczędności, kwoty składek na subkoncie ZUS, nieruchomości, ruchomości, akcje i udziały w spółkach, wierzytelności.

Możliwe jest również wiele sposobów podziału majątku gdy w jego skład wchodzi więcej składników. Najprostszy jest podział składników o podobnej wartości dla każdego z małżonków, lecz nie zawsze jest to oczywiście możliwe. Drugi wariant to przyznanie np. nieruchomości jednemu z małżonków, ze spłatą dla drugiego. W przypadku nieruchomości może również wchodzić w grę jej fizyczny podział, oczywiście jeżeli takowy jest możliwy, np. poprzez wyodrębnienie lokalu w budynku, podział nieruchomości gruntowej.
W przypadki gdy w skład majątku wchodzą ruchomości bądź nieruchomości, a strony nie ustalą zgodnie ich wartość konieczna jest ich wycena przez biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości.

Jedną z problematycznych sytuacji związanych z podziałem majątku, dotyczy kwestii kredytów hipotecznych, obciążających wspólny majątek. Sąd w postępowaniu o podziała majątku dzieli jedynie aktywa, tak więc zobowiązanie kredytowe już po dokonaniu podziału, nadal obciąża obojga małżonków. Jednocześnie na przejęcie kredytu przez jedną ze stron, musi wyrazić zgodę wierzyciel. W takich sprawach pojawia się instytucja promesy wystawianej przez Bank, który zobowiązuje się przy spełnieniu odpowiednich warunków, na przepisanie kredytu na jednego z małżonków i zwolnienie ze zobowiązanie drugiego.

Kancelaria Adwokacka Filipa Domagalskiego zapewnia swoim Klientom pełną reprezentację w sprawach o podział majątku małżeńskiego, jak również podziału majątku powstałego z innych źródeł, zarówno w postępowaniu sądowym jak również pozasądowym.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460